thyme

Thymus vulgaris - common thyme, garden thyme

Thymus serpyllum - wild thyme

wild thyme

wild thyme

wild thyme

Photos: Krisztina Madaras

English